Bilimsel Program

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 5
     

08:45-09:55

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME

Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Mehmet Özkan

08:45-08:57 Transkateter Girişimler için İnteratrial Septum Ponksiyonunda Görüntüleme – Elif Eroğlu Büyüköner

Öğrenim hedefi:  Transkateter girişimler için uygulanan septal ponksiyonda görüntüleme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar, işlemlere göre uygun pozisyonun belirlenmesi örnek olgu görüntüleri eşliğinde tartışılacaktır.

08:45-09:55

KARDİYOLOJİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTILARI
PERİFERİK ARTER HASTALIĞININ ETKİN TEDAVİSİ: İLAÇTAN GİRİŞİME

Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Ali Gürbüz

Panelistler: Levent Cerit, Serdar Sevimli, Cevdet Uğur Koçoğulları, Sadettin Dernek, Deniz Göksedef

08:45-09:00 Periferik Arter Hastalığının Etkin Medikal Tedavisi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar – Ahmet Arif Yalçın

Öğrenim hedefi: Periferik arter hastalığında (karotid arter hastalığı ve alt ekstremite arter hastalığı) etkin medikal tedavi özellikle antiaggregan tedavi nasıl olmalı, aterotromboz riski yüksek hastalarda tedaviyi nasıl yönetmeliyiz, dislipidemi tedavisi nasıl yapılmalı konuları tartışılacaktır.

08:45-09:55

ERİŞKİN DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI – EİSENMENGER SENDROMU
VE DİĞER DOĞUMSAL PULMONER ARTERYEL HİPERTANSİYON SEBEPLERİ

Oturum Başkanları: M.Serdar Küçükoğlu, Levent Saltık

08:45-09:00 Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıklarında Tanı, Klinik ve Hemodinamik Değerlendirme – Gülten Taçoy

Öğrenim hedefi: Erişkin doğumsal kalp hastalığında tanı, klinik ve hemodinamik değerlendirmede dikkat edilmesi gerekenler tartışılacaktır.

08:45-09:55 KARDIYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ VE ÖNLEME
Oturum Baş
kanları: Ahmet Kara, Özkan Köse

08:45 – 09:00
Hastaneye Yeniden Yatışı Önlemede Taburculuk Öncesi Öz-Bakım Eğitimi
Özlem Yavuz

08:57-09:09 Transkateter Mitral Kapak Girişimlerinde Görüntüleme – Alpay Sezer

Öğrenim hedefi: Transkateter mitral kapak girişimlerinde görüntüleme yapılırken dikkate dilmesi gereken noktalar örnek olgu görüntüleri eşliğinde tartışılacaktır.

09:09-09:21 Patent Foramen Ovale’nin Perkütan Yolla Kapatılmasında Görüntüleme – Ebru Özpelit

Öğrenim hedefi:  PFO kapatılmasında görüntüleme yapılırken dikkate dilmesi gereken noktalar, cihaz seçiminde görüntülemenin yeri örnek olgu görüntüleri eşliğinde tartışılacaktır.

09:00-09:15 Karotid Arter Hastalığında Revaskülarizasyon – Levent Mavioğlu

Öğrenim hedefi: Karotid arter hastalığında cerrahi ve perkütan revaskülarizasyon yöntemleri, klinik sonuçları ve uygun hasta seçimi tartışılacaktır.

09:00-09:15 Eisenmenger Sendromunda Destek Tedavileri (antikoagülan ilaçlar, oksijen ve demir tedavileri) – Murat Meriç

Öğrenim hedefi: Eisenmenger sendorunda uygulanması gereken destek tedavileri ve hasta seçimi tartışılacaktır.

09:00

09:15
Hastalar için Eğitim Danışmanlığı ve Da
vranışsal Müdaheleler
Hatice Mert

09:21-09:33 Paravalvüler Kaçak Kapatılmasında Görüntüleme – Begüm Uygur

Öğrenim hedefi: Paravalvüler  kaçak kapatılmasında görüntüleme yapılırken dikkate dilmesi gereken noktalar, cihaz seçiminde görüntülemenin yeri örnek olgu görüntüleri eşliğinde tartışılacaktır.

09:15-09:30 Periferik Arter Hastalığında Girişim Endikasyonu ve Hasta Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler – Tuna Katırcıbaşı

Öğrenim hedefi: Periferik arter hastalığında özellikle alt ekstremite tıkayıcı arter hastalığında girişim endikasyonu koyarken hasta seçimi nasıl yapılması gerektiği, anjiyografik görüntünün tek başına yeterli olup olmadığı, hastanın fonskiyonel durumunun karar sürecini nasıl etkilediği tartışılacaktır.

09:15-09:30 Eisenmenger Sendromunda Pulmoner Arteryel Hipertansiyona Spesifik Tedavi – İbrahim Başarıcı

Öğrenim hedefi: Eisenmenger sendromunda pulmoner arteryel hipertansiyona yönelik tedavi yöntemleri, tedavi takibinde dikkat edilmesi gerekenler tartışılacaktır.

09:15-09:30
Tabuları Aşmak
– Cinsel Aktivite ve Kardiyovasküler Sağlık
Sami Gürkahraman

09:33-09:45 Kateter Salonunda Radyasyondan Korunma – Zehra İlke Akyıldız

Öğrenim hedefi: Kateter salonunda operatör ve görüntüleme uzmanı yönünden radyasyondan korunmada dikkat edilmesi gerekenler ve alınacak önlemler tartışılacaktır.

09:30-09:45 Karotid Arter Hastalığı ve/veya Alt Ekstremite Arter Hastalığına Eşlik Eden Koroner Arter Hastalığında İdeal Tedavi Yaklaşımı – Sefer Usta 

Öğrenim hedefi: Karotid veya alt ekstremite arter hastalıkları ile birlikte olan koroner arter hastalığında tedavi yaklaşımı, revaskülarizasyon tekniği seçimi, cerrahi gerelecekse hangi arter bölgesine önce müdahale etmek gerektiği tartışılacaktır.

09:30-09:45 Erişkin Doğumsal Kalp Hastalığında Gebelik? – Dilek Çiçekyılmaz

Öğrenim hedefi: Erişkin doğumsal kalp hastalığı olan kadınlarda gebelik durumunda dikkat edilmesi gerekenler, gebeliğin önerilmediği klinik durumlar, seçilmesi gereken doğum yöntemi tartışılacaktır.

09:30-09:45
Kardiyak Rehabilitasyondan Sonra Ne Olur? Önerilere Dayalı Egzersiz Programları
Ayda Kebapçı
09:45-09:55 Tartışma 09:45-09:55 Tartışma 09:45-09:55 Tartışma 09:45-09:55 Tartışma
09:55-10:15 KAHVE MOLASI


10:15-11:00 UYDU SEMPOZYUM-BAYER
ON’lar Size Emanet: Olgularla Rivaroksaban Tedavisi
Konuşmacılar: Telat Keleş, Selcen Tülüce

11:00-11:10 ARA

11:10-12:20

GENÇ KARDİYOLOGLAR OTURUMU
ATRİYAL FİBRİLLASYONDA İNMEDEN KORUNMA

Oturum Başkanları: Bülent Görenek, Göksel Çinier

Panelistler: Muhammed Tellice, Kürşat Akbuğa, Özcan Vuran, Uğur Abbas Bal, Ufuk Sadık Ceylan, Gürkan İmre

11:10-11:25 Kanama ve İnme Sonrası Antikoagülasyonu Nasıl Yapalım? – Ali Nazmi Çalık

Öğrenim hedefi: Atrial fibrillasyona bağlı inme ile birlikte görülen intrakraniyal hemorajide veya başka organ sebebiyle kanamsı olan atrial fibrillasyona bağlı inme hastasında antikoagulasyonun nasıl yapılması gerektiği tartışılacaktır.

11:10-12:20

KARDİYOLOJİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTILARI
AKUT KORONER SENDROMA ORTAK BAKIŞ

Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin, Rüstem Olga

Panelistler: Selçuk Pala, Regaip Zehir, Ahmet Karabulut, Levent Yılık, Hasan Sunar, Şenol Yavuz

11:10-11:25 Akut Koroner Sendromda Sorumlu Lezyonu Açtım Diğer Lezyonlar için Cerrahi mi? Perkütan Girişim mi? – Mehmet Ertürk

Öğrenim hedefi: Akut koroner sendromda sorumlu lezyonu açtıktan sonradiğer iskemi yaratan lezyonlarda nasıl bir strateji seçilmesi gerektiği tam revaskülarizasyon kavramı odağında tartışılacaktır.

11:10-12:20

2019 AKUT PULMONER EMBOLİ KILAVUZUNDA NELER BEKLİYORUZ?

Oturum Başkanları: Sümeyye Güllülü, Bülent Mutlu

11:10-11:25 Akut Pulmoner Emboli Olasılığının Klinik Değerlendirilmesi ve Tanıdan Risk Belirlemeye Pulmoner Emboli – Bahri Akdeniz

Öğrenim hedefi: 2019’da güncellenmesi beklenen ESC akut pulmoner emboli kılavuzunda akut pulmoner emboli olasılığının klinik değerlendirilmesi, tanı ve risk belirleme konularında yer alması muhtemel öneriler ve beklenen değişiklikler tartışılacaktır.

11:10-12:20 DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları: Birgül Armutçu, Emrah Özdemir
11:10-11:25
Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
Eylül Gümüş

11:25-11:40 Özel Klinik Durumlarda Atrial Fibrillasyon Sebepli Antikoagulasyonun Yönetimi (gebelik, hipertrofik kardiyomiyopati, transkateter aort kapak implantasyonu sonrası vs.) – Alper Karakuş

Öğrenim hedefi: Seçilmiş hasta grupları ve özel klinik durumlarda AF’ye bağlı iskemik inmeden korunmak için uygulanacak antikoagulasyon rejimleri tartışılacaktır.

11:25-11:40 Akut Koroner Sendrom Seyrinde Gelişen Ventrikuler Septal Defekt için Cerrahi mi Perkütan Girişim mi? – Tolga Onuk

Öğrenim hedefi: Akut koroner sendrom seyrinde gelişen ventriküler septal defekt için cerrahi tamir veya perkütan girişimin avantaj ve dezavantajları tartışılacaktır.

11:25-11:40 Antitrombotik ve Trombolitik Tedavide Yeni Yaklaşımlar – Tolga Yaylalı

Öğrenim hedefi: 2019’da güncellenmesi beklenen ESC akut pulmoner emboli kılavuzunda akut pulmoner embolide kullanılacak antitrombotik ve trombolitik tedaviler ile ilgili beklenen gelişmeler ve yenilikler tartışılacaktır.

11:25-11:40
Laboratuvar Sonuçlarının Kardiyovasküler Açısından Değerlendirmesi
Esra Kundakçı

11:40-11:55 CHA2DS2-VASc Skoru 1 Olan Hastada Antikoagulan Tedavi Nasıl Uygulanmalı? – Sedat Kalkan

Öğrenim hedefi: CHA2DS2-VASc skoru 1 olan hastalarda antikoagulasyon uygulanmasının lehinde ve aleyhindeki veriler tartışılacak ve günlük pratikte uygulanması gereken yol irdelenecektir.

11:40-11:55 Cerrahi revaskülarizasyon kararı verilen akut Koroner sendrom Olgularında  Cerrahi Zamanlama ve Uygun Anti Agregan Tedavi – Ahmet Hakan Vural

Öğrenim hedefi: Cerrahi revaskülarizayson gereken akut koroner sendrom olgularında cerrahi zamanlamayı etkileyen değişkenler, uygun zamanlama ve uygun anti agregan tedavi tartışılacaktır.

11:40-11:55 Akut Pulmoner Embolide Perkütan Tedavi Yaklaşımlarında Yenilikler – Mehmet Akbulut

Öğrenim Hedefi: 2019’da güncellenmesi beklenen ESC akut pulmoner emboli kılavuzunda yer alması muhtemel perkütan tedavi yaklaşımlarında yenilikler tartışılacaktır.

11:40-11:55
Kalp Hastalarında Sağlık Okur Yazarlığının Değerlendirmesi
Merve Erünal

11:55-12:10 Direkt Etkili Oral Antikoagülanlara Farmokinetik Yaklaşım (günde tek veya iki doz – düşük veya yüksek doz) – Hacer Ceren Tokgöz

Öğrenim hedefi: Direkt etkili oral antikoagulanlar farmakokinetik özellikleri, önerilen pozojileri ve gerçek hayat uygulamaları açısından tartışılacaktır. Kişiselleştirilmiş doz ayarlamaları hakkında örnek vakalar ile sunum zenginleştirilebilir.

11:55-12:10 Kardiyojenik Şok Tablosu ile Seyreden Akut Koroner Sendrom Olgularında Ventriküler Destek Cihazları – Murat Sargın

Öğrenim hedefi: Kardiyojenik şok tablosundaki akut koroner sendrom olgularında ventriküler destek cihazı kullanımı, uygun zamanlama ve takipte dikkat edilmesi gerekenler tartışılacaktır.

11:55-12:10 Akut Pulmoner Emboli Sonrasında Nüks Riskini Riski ve Önleyici Yaklaşımlar – Cihangir Kaymaz

Öğrenim hedefi: 2019’da güncellenmesi beklenen ESC akut pulmoner emboli kılavuzunda yer alması muhtemel akut pulmoner emboli sonrası nüks riskini öngördüren faktörler ve nüksün önlenmesi için önerilecek tedaviler tartışılacaktır.

11:55-12:10
Hasta ve Ailesinin Psiko Sosyal Değerlendirmesi
Derya Deniz Kardaş
12:10-12:20 Tartışma 12:10-12:20 Tartışma 12:10-12:20 Tartışma 12:10-12:20 Tartışma
12:20-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ


13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUM-DAIICHI SANKYO
NVAF’de Tartışmalı Konular, Zorlu Hastalara Yaklaşım
Moderatör: Cevat Kırma
Konuşmacılar: Mehmet Birhan Yılmaz, Necla Özer

  

14:15-15:25

DİJİTAL SAĞLIK-KARDİYOLOJİ 4.0

Oturum Başkanları: Nurgül Keser, Ertuğrul Okuyan

14:15-14:30 Geleceğin Sağlık Hizmeti – İlker Tekkeşin

Öğrenim hedefi: Dijital sağlık açısından gelecekte sağlık hizmeti sunumunda karşımıza gelecek yenilikler ve yeni kavramlar tartışılacaktır.

14:15-15:25

KARDİYOLOJİ-KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTILARI
KORONER REVASKÜLARİZASYONDA TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Ahmet Rüçhan Akar

Panelistler: Süha Çetin, Kürşat Tigen, Cem Yorgancıoğlu, Erol Şener, Atıf Akçevin

14:15-14:30 Koroner Arter Bypass Cerrahisi Kararı Verirken Anatomik Değerlendirme mi? Fonksiyonel Değerlendirme mi? – Adnan Yalçınkaya

Öğrenim hedefi: Koroner arter bypass cerrahisi kararı verirken anjiyografik olarak yapılan anatomik değerlendirme ve fonksiyonel değerlendirme karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Sunumun olgularla desteklenmesi önerilir.

14:15-15:25

KALP YETERSİZLİĞİNDE TEMELDEN TEDAVİYE

Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz

15:15-14:30 Temel Bilgilerimizi Tazeleyelim: Kardiyak Fizyoloji ve Kalp Yetersizliğinin Fizyolojisi – Şerafettin Demir

Öğrenim hedefi: Kardiyak fizyoloji, atriyum ve ventriküllerin çalışma prensibi, kalp yetersizliğinde bozulan fizyoloji, klinik görüntünün altında yatan patofizyolojik durumlar tartışılacaktır. Konuşmacıdan beklenen moleküler fizyolojiden ziyade kalbin mekanik pompa fonksiyonu ve modellemelerden öğrenilen bilgiler doğrultusunda her iki ventrikülün ortaklaşa mekanik çalışması odaklı sunumu detaylandırmasıdır.

14:15-15:30
CTO VE BİFURK
ASYON LEZYONLARINDA VAKA VE LABORATUVAR YÖNETİMİ
Oturum Başkan
ları: Ercan Karabey,Nurcan Arat

14:15-14:30
CTO Endikasyonları, İşlem Öncesi Hasta ve Laboratuvar Hazırlığı
Evren Ballı

14:30-14:45 Geleceğin Tıp Eğitimi – Ali Serdar Fak

Öğrenim hedefi: Tıp eğitiminde yakın gelecekte meydana gelecek değişiklikler, dijital teknolojilerin tıp eğitimine etkisi ve paradigmanın ne yönde değişeceği tartışılacaktır.

14:45-15:05 Yapay Zeka ve Gelecek – Mustafa Ergen

Öğrenim hedefi: Yapay zekanın tanımı, yer aldığı alanlar, teknolojiler, sağlıkta yapay zekanın etkisi ve gelecekteki değişimler tartışılacaktır.

 14:30-14:45 Çok Damar Hastalığında Perkütan Koroner Girişim Öncesi İskemik Miyokard Değerlendirmesi: Hangi Damara, Ne Zaman? – Akın İzgi

Öğrenim hedefi: Çok damar hastalığında perkütan girişim öncesi işlem stratejisini belirlemede non invazif iskemi testlerinden hangilerinin kullanılması gerektiği, müdahale edilecek damar seçiminde göz önünde bulundurulacak faktörlerin neler olduğu tartışılacaktır.

14:30-14:45 Kalp Yetersizliğine Farklı Bir Bakış, İki Ventrikülün Entegre Çalışması – Emre Aslanger

Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliği patofizyolojisinde her iki ventrikülün ortak rolü, entegrasyonunda bozulma ve bu doğrultuda kalp yetersizliğinin tanımlanmasında yeni öneriler tartışılacaktır.

14:30-14:45
Bifurkasyon ve CTO’da Teknik Yaklaşımlar ve Kullanılan M
alzemeler
Ahmet Seyhan
15:05-15:25 Tartışma
 

14:45-15:00 Koroner Arter By Pass Cerrahisinde Tam Arteryel Revaskülarizasyon: Hasta Seçimi, Uygulanabilirlik ve Uzun Dönem Sonuçlar – Ali Civelek

Öğrenim hedefi: Koroner arter by pass cerrahisinde tam arteryel revaskülarizasyon kavramı, gerçek hayat pratiğinde uygulanabilirliği ve uygulama oranı, hangi hastalarda bu yöntmein seçilmesi gerektiği ve uzun dönem sonuçları tartışılacaktır.

14:45-15:00 Tedavide Gözden Kaçırdıklarımız: Ürik Asit Yüksekliği, Demir Eksikliği, Sarkopeni – Mustafa Aytek Şimşek

Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliğine eşlik eden ürik asit yüksekliği, demir eksikliği ve sarkopeninin klinik önemi ve bu durumların tedavisi tartışılacaktır.

14:45-15:00 Zorlu Lezyon Stratejileri ve Vakalar Eşliğinde Sonuçları
Tayfun Ayyıldız
 

15:05-15:20 Safen Ven Greftlerinde Perkütan Koroner Girişim? Neleri Biliyoruz? Neler Değişti? – Hamza Duygu

Öğrenim hedefi: Safen ven greftlerine perkütan girişim uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar konu hakkında yapılmış çalışmalar ve ESC koroner revaskülarizasyon kılavuzundaki değişiklikler tartışılacaktır.

15:20-15:25 Tartışma

 

15:00-15:15 Kalp Yetersizliğinde Yenilikçi Tedaviler – Özlem Yıldırımtürk

Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliğinde yakın gelecekte kullanıma girmesi beklenen yenilikçi tedaviler tartışılacaktır.

15:00-15:15 Radyasyon ve Kontrast Maddeyi Nasıl Azaltabilirim? Kürşat Yırtar
  15:15-15:25 Tartışma 15:15-15:30 Açık Kalp Ameliyatlarında Kan Yönetimi Nasıl
Olmalı?
Nermin Ocaktan
15:30-16:00 KAHVE MOLASI

16:00-16:45 TAVI KARŞISINDA SÜTURSUZ KAPAKLAR
Moderatörler: İbrahim Özsöyler, Niyazi Görmüş
Minimal İnvaziv Aort Kapak Replasmanında ve Çoklu Kapak Cerrahisinde Dikişsiz Kapakların Kullanımı
Serkan Durdu

Orta ve Yüksek Riskli Hastalarda TAVI ve Dikişsiz Kapak Sonuçları
Cem Alhan

16:45-17:55

NASIL YAPALIM-HİPERTANSİYONDA ZORLU KARAR DURUMLARI

Oturum Başkanları: Fatih Sinan Ertaş, Nizamettin Toprak

Panelistler: Emine Gazi, Gökhan Gözübüyük, Ümit Yaşar Sinan, Hicaz Zencirkıran, Aysun Erdem, Serhan Özcan

16:45-17:00 Diyabetik Nefropatili Hastada Antihipertansif Tedavi? ADEİ/ARB Devam mı? Başka Seçenekler Var mı? – Zülküf Karahan

Öğrenim hedefi: Diyabetik nefropat tanısı olan hipertansif hastada böbrek fonksiyonlarının tedavi seçimini nasıl etkilediği, renin anjiyotensin sistem blokerlerinin kullanımı ve başka tedavi seçenekleri tartışılacaktır.

16:45-17:55

KARDİYOLOJİ-KALP DAMAR CERRAHİSİ ORTAK TOPLANTILARI
ENİNE BOYUNA SEKONDER MİTRAL YETERSİZLİĞİNE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Mustafa Paç

Panelistler:İsmet Durmuş, Bülent Demir, Remzi Sarıkaya, Anıl Ziya Apaydın, Murat Bülent Rabuş, Barış Çaynak

16:45-17:00  Sekonder Mitral Yetersizliğinde Cerrahi: Doğru Teknik, Doğru Hasta – Kerem Vural

Öğrenim hedefi: Sekonder mitral yetersizliği olgularında cerrahi tedavi için uygulanması gereken cerrahi teknikler ve tedaviden fayda görecek hastanın seçiminde dikkat edilmesi gerekenler örnek olgular eşliğinde tartışılacaktır.

16:45-17:55

ARTIK GÖZARDI EDİLMEYEN KAPAK: OLGULARLA TRİKÜSPİT YETERSİZLİĞİNE YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: İrem Dinçer, Bülent Boyacı

16:45-17:00  Triküspit Kapağın Ekokardiyografik Görüntülemesi – Bilge Duran Karaduman

Öğrenim hedefi: Triküspit kapağın ekokardiyogarfik görüntülemesinde dikkat edilmesi gerekenler olgu örnekleri ile tartışılacaktır.

16:45-17:55 NONKARDİYAK GİRİŞİMSEL İŞLEMLER TOPLANTISI
Oturum Başkanları: Tamer Temel Acar, Funda Helvacıoğlu

16:45-17:00 
Endovasküler Aort Anevrizmalarında İnvaziv Tedaviler (TEVAR-EVAR-Aort Koarktasyonu)
Ayşe Oltan

17:00-17:15 Gebelik ve Lohusalıkta Tedavi Hedefleri/Tedavi Seçimi? Alfa Metil Dopa: Eski Dost Düşman Olur mu? – Halil Ataş

Öğrenim hedefi: Gebelik ve post partum dönemde antihipertansif tedaviye başlama endikasyonları, hedef değerler, kullanılabilecek farmakolojik ajanlar ve en sık kullanılan ajan olan  alfa metil dopa ile ilgili veriler tartışılacaktır.

17:00-17:15 Sekonder Mitral Yetersizliğinde Perkütan Girişim: Doğru Teknik, Doğru Hasta – Sinan Dağdelen

Öğrenim hedefi: Sekonder mitral yetersizliği olgularında perkütan tedavi için uygulanması gereken teknikler ve tedaviden fayda görecek hastanın seçiminde dikkat edilmesi gerekenler örnek olgular eşliğinde tartışılacaktır.

17:00-17:15 Sol Kapak Hastalığı ve Triküspit Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım – Nihan Kahya Eren

Öğrenim hedefi: Sol taraflı kalp kapak hastalığı ve triküspit yetersizliği olan olgularda yaklaşım stratejileri olgu örnekleri ile tartışılacaktır.

17:00-17:15 Endovasküler Serebral Anevrizmalarına İnvaziv Yaklaşım (Akım Yönlendirici Stent, Coil Embolizasyonu)
Bahadır Camuzcu

17:15-17:30 Kardiyak Dışı Cerrahi Öncesi Kan Basıncı Tedavisi? Cerrahi Ne Zaman Ertelenmeli? RAS Blokerleri Kesilmeli mi? – Nurşen Keleş

Öğrenim hedefi: Kardiyak dışı cerrahide operasyon öncesi yüksek kan basıncına yaklaşım, antihipertansif kullanan hastalarda tedavinin modifikasyonu, cerrahi ertelenmesi gerekli durumlar tartışılacaktır.

17:15-17:30 İskemik Mitral Yetersizlikte Görüntüleme ve İskemi Analizi – Murat Çelik

Öğrenim hedefi: İskemik mitral yetersiliğinde görüntülemede dikkat edilecekler, hastanın tedavi seçiminde görüntülemenin yeri ve iskemi analizinde kullanılacak yöntemler tartışılacaktır.

17:15-17:30 Kalp Pili İlişkili Triküspit Yetersizliğinin Tanısı ve Tedavisi – Mehmet Aytürk

Öğrenim hedefi: Kalp pili ilişkili triküspit yetersizliğinin tanısı ve tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler olgu örnekleri ile tartışılacaktır.

17:15-17:30
Stroke Hastalarında Mekanik Trombektomi (Retriever Stentleme, Mekanik Aspirasyon)
Seval Öztürk

17:30-17:45 Acil Serviste Yüksek Kan Basıncına Müdahale? Kılavuz Önerilerine Ne Kadar Uyuyoruz? – Özkan Candan

Öğrenim hedefi: Acil servise yüksek kan basıncı sebebiyle başvuran hastada tedavi stratejisi, hipertansif ivedi durum ve hipertansif acil tanımları, tanım ve yaklaşımlarda güncel kılavuz bilgileri tartışılacaktır.

17:30-17:45 İskemik Mitral Yetersizliğinde Güncel Kılavuz Önerileri – Ilgın Karaca

Öğrenim hedefi: İskemik mitral yetersizliği hakkında güncel kılavuz önerileri ve pratiğe yansımaları örnek olgular eşliğinde tartışılacaktır.

17:30-17:45 İzole Triküspit Yetersizliğine Yaklaşım – Cihan Altun

Öğrenim hedefi: İzole triküspit yetersizliğine yaklaşım, girişimsel tedavi veya cerrahi için hasta seçiminde dikkat edilmesi gerekenler olgu örnekleri ile tartışılacaktır.

17:30-17:45 Atan Kalpte Robotic Cerrahi Nuran Dolu
17:45-17:55Tartışma 17:45-17:55 Tartışma 17:45-17:55 Tartışma 17:45-17:55 Tartışma